FAQ (ældre enheder, frem til 2014)

Spørgsmål og svar til sikring og overvågning med Proforts GSM-enheder
Installation:
Enheden fungerer ikke

Sluk enheden. Monter SIM-kortet i en mobil og kod password til ”1234” Test med en SMS til og fra en anden mobil på installationsstedet.
Returner SIM-kortet til enheden. Tænd enheden.
Send SMS: “1234 OK”. Enheden bør svare med “1234 OK SQ: xx%” Er SQ mindre end 25% bør en ekstern antenne installeres.

Enheden sender et ”bip” hvert 15. sek. og sender ikke alarm?

SIM-kortet kan have forkert PIN-kode i forhold til enheden.
Sluk enheden. Monter SIM-kortet i en mobil og kod om til ”1234” (PUK-kode skal måske anvendes).
Returner SIM-kortet til enheden. Tænd enheden.

Kan jeg bruge et SIM-kort med 3G?

Ja, men der kræves også 2G. Derfor kan du IKKE bruge kort fra ‘3 Mobil’ og OiSTER.

Hvad betyder det, at rød lampe lyser?

Hvis den røde lampe lyser, betyder det, at enten har enheden modtaget en instruks og er klar til at udføre den. Eller at enheden er ved at afsende en alarm.

Enheden startes op, sender 4 bip og blinker umiddelbart efter

Enheden kommunikerer ikke med SIM-kortet.

Kontroller at kortet vender rigtigt – med det afskårne hjørne øverst til højre (teksten på kortet vender som oftest på hovedet).

Kabel:
Hvilken type kabel benytter jeg til ekstern antenne?

Brug helst 2 m. forlængerledning til GSM modem. Vær opmærksom på at signalstyrken forringes ved brug af et længere kabel.

Hvorfor kommunikerer min PC ikke med enheden?

Sikkert fordi PC’ens COM-port ikke er korrekt noteret i programmet. Tjek hvilken COM-port PC’en anvender i Windows kontrolpanel. Gå ind i installationsprogrammet under ”indstillinger” / ”Modem/kom. Port” og skriv korrekt værdi. (USB–>RS232 adapter bruger ofte COM-port 4).

Hvilken type kabel benytter jeg fra PC til enheden?

Brug RS 232 ledning. En han/hun-forlængerledning, hvor lederne går lige igennem.

Koder:
Gør det nogen forskel, om jeg ændrer pinkode eller password først?

Ja, rent manuelt. Hvis du først ændrer pinkode til SIM kort, skal du sørge for selv at ændre password til enheden. Omvendt hvis du først ændrer password til enheden, ændres pinkoden automatisk til SIM kortet, således at pinkode og password er ens.

Hvad er en ”produktnøgle”?

Produktnøglen står på omslaget til installations-CD’en og åbner som standard for ”Quick Set-up” programmet. Ved opgradering til flere funktioner fremsendes en ny produktnøgle.

Hvad er ID-kode?

ID-koden er på 32 tegn (tekst el. tal). Den identificerer hvilken enhed, der overfører en alarmbesked. Hvis du opretter en ID-kode, sendes denne automatisk med alarmen til modtager. Hvis ingen ID-kode er valgt, vil enheden bruge password som ID-kode.

Hvad er password?

Password er en 4-cifret kode til enheden. Disse 4 cifre er fra start 1234 (standard). Kan ændres til et selvvalgt password. Alle kommandoer til enheden skal starte med det definerede password. Hvis PIN-kodeanmodning på SIM-kortet er slået fra, eller password er ændret til 0000, sendes kommandoer uden password.

Hvad er pinkode?

Pinkode er en 4-cifret kode til SIM-kortet. Hvis ikke SIM-kortets pinkode er sat til 1234, skal koden ændres til dette ved klargøring af SIM-kortet i en mobiltelefon. Du kan også deaktivere PIN-kodeanmodning.

Hvordan ændrer jeg pinkode/password?

Send sms til enheden: ‘1234 N0 (enhedens mobilnummer) (ny PIN-kode), f.eks. ‘1234 N0 99999999 4321’ (0=nul).

Hvordan tjekker jeg, om pinkode er korrekt?

Anbring det benyttede SIM kort fra GSM modemet over i en GSM mobiltelefon for at se, hvorvidt forbindelse til GSM nettet kan etableres.

Jeg har ændret pinkode til SIM kort – hvorfor reagerer enheden ikke?

For at enheden skal kunne udføre en kommando, skal pinkode og password være helt identiske. Hvis du har ændret pinkode til SIM kort, skal du huske også at ændre password til enheden.

Skal password og pinkode være ens?

Ja, teknisk set er password og pinkode én og samme ting. Hvis du først ændrer pinkode til SIM kort, skal du dernæst huske at ændre password til enheden, således at pinkode og password er nøjagtig ens.

multiGuard® Basic:
Husker multiGuard Basic oprindelig opsætning?

Ja. Ved brug af multiGuard Basic software gemmes datafiler i et kartotek. Kartoteket muliggør at genbruge en oprindelig opsætning, f.eks. i tilfælde hvor et nyt multiGuard Basic system i opsætning skal være helt identisk med det oprindelige system.

Hvad er forskellen på multiGuard Light og multiGuard Basic?

multiGuard Basic kan fungere som et trådløst system, dvs. kan kommunikere med trådløse sendere (detektorer, fjernbetjeninger, overfaldstryk m.v.). multiGuard Light er et teknisk, ikke trådløst system og kan derfor ikke kommunikere med sendere. Bemærk dog at multiGuard Basic og multiGuard Light begge videresender alarm via GSM-nettet.

Hvad er multiGuard Basic software?

Med multiGuard Basic sofwaren (software basic) følger et kartotek med datafiler, dvs. gemte oplysninger om, hvordan multiGuard Basic er programmeret tidligere. Fordelagtigt i det tilfælde at et nyt multiGuard Basic system skal programmeres på nøjagtig samme vis.

Hvorfra programmeres multiGuard Basic?

Programmering af multiGuard Basic kan foretages fra GSM mobiltelefon el. fortrinsvist fra en PC ved brug af multiGuard Basic software (software basic).

Opsætning:
Hvordan får jeg enheden til at gentage en alarm?

Aktiver ‘tidsstyret status’ med kommando: < TP M 0030> efter alarmteksten på indgangen. Husk at deaktivere igen med <TP> efter OK-teksten.

Hvordan får jeg enheden til at styre varmen i mit sommerhus?

Læs: Alarm og varmestyring og varmestyring

Hvorfor udfører enheden ikke en SMS-besked?

Når du sender instrukser til enheden fra GSM mobiltelefon husk altid at starte med det (korrekte) password (4 cifre) efterfulgt af et mellemrum.

Kan flere multiGuard kobles sammen?

Ja. Hvis flere multiGuard kobles sammen, skal indgange på enhed 1 blot afspejle udgange på enhed 2.

Kan jeg modtage alarmbesked per e-mail på PC?

Ja, rent teknisk. Men det afhænger af, hvilken teleoperatør du benytter. Spørg din teleoperatør, om dit SIM kort understøtter denne tjeneste. Samt det telefonnummer, som din teleoperatør anvender hertil. Bemærk at e-mail adresse ikke må overskride 31 tegn.  Hos fx TDC og Telmore skal du skrive ”200” som modtager og starte med email-adresse som første ord i SMS.

Virker GSM modem med taletidskort?

Ja, men vi anbefaler et SIM kort, evt. ét uden abonnement. Et taletidskort til GSM telefoner kan give problemer, eftersom det normalt udløber efter 1 år.

Kan enheden sende information fra min PLC?

Ja, hvis du tilslutter en PLC på RS232-porten, overfører en ASCII tekststreng med 9600 baud på max. 160 tegn der er afsluttet med CR+LF, vil teksten blive sendt i en SMS til listen af modtagere.

Kan jeg få en alarm hvis mit vandforbrug bliver unormal højt?

(FW 8.17) Tilslut et vandur med pulsgiver til indgang 1 og sæt indgangen til “pulstæller”. Indsæt øverste grænse for 15 minuters normalt forbrug i feltet “slutte”, tomt felt i “bryde” og sæt til zone 1. Indsæt teksten: “” i feltet “bryde” på en ledig indgang og sæt “Status” til “T 0001” (tæller nulstilles hvert kvarter). Tilføj et mobilnummer i modtagerlisten med zone 1 og indkod enhedens eget mobilnummer (nødvendigt for at sætte klokken).

Hvordan nulstiller jeg alle data i enheden?

Send SMS: “1234 P!” OBS: alle data slettes og opsætning skal udføres forfra!!!

Programmering:
Hvad er Quick set-up programmet?

Quick set-up programmet (software quick) er den software, der følger med ved køb af multiGuard Light.  Forbind enhedens RS232 udgang til COM-port på PC vha. et standard 9 polet serielt forlængerkabel. Eller benyt evt. en USB til RS 232 seriel converter. Indstil COM-port nr. i Quick set-up.
Til mange opsætninger anbefales Basic set-up.

Hvorfra programmeres multiGuard Light?

Kodning/programmering og omkodning af enheden:
Via den serielle COM-port på PC og Quick set-up programmet.
Via SMS-beskeder fra GSM mobiltelefon til enheden (se kodeoversigt i brugermanual).
Via SMS fra PC.

Kan jeg programmere multiGuard Light fra en hvilken som helst PC?

JA alle Windows-PC’er fra Win-95 til Vista kan køre programmet.

Kan programmering af enheden foretages fra mobiltelefon?

Ja. – alle parametre kan også sendes som SMS. Dette er beskrevet i manualen.
Med Basic set-up programmet og et GSM-modem tilsluttet PC’en, kan du imidlertid fjernprogrammere enheden.

Kan programmet køre på Windows Vista ?

Ja – Højreklik på “setup.exe” og “kør som administrator”. Når installationen finder eksisterende filer – behold nyeste version.

Strømsvigt:
Sendes alarm ved strømsvigt?

Ja. Hvis enheden er forsynet med et GENOPLADELIGT 9V batteri. (OBS: først fuldt opladet efter ca. 24 timers drift) Alarm sendes som standard efter ½ time uden strøm.

Alarm for strømsvigt sendes først efter ca. ½ time?

Marker option ‘send power alarm straks’ i programmet eller send SMS til enheden: ”xxxx JS” (xxxx=PIN-kode) Herefter sendes alarm umiddelbart efter et strømsvigt der varer mere end 30-60 sek.
Det kan være nødvendigt at genstarte enheden før ændringen er aktiv (sluk og tænd for strømmen – også evt. backup-batteri)

Tale:
Hvordan indtales en besked?

Ring op til enheden og udfør følgende:
1.    Afvent 1 tone
2.    Indtast PIN-kode (eksempel: 1234)
3.    Afvent 2 toner
4.    Tast #8 (åbner for generel besked)
5.    Afvent 1 tone
6.    Indtal generel besked: fx ”Alarm fra ???” (max. 6 sek.)
7.    Afvent 2 toner
8.    Tast #0 (åbner for besked på indg.  0)
9.    Afvent 1 tone
10. Indtal alarmbesked: fx ”alarm fra 0” (max. 6 sek).
Gentag pkt. 7-10 og tast #1-#7 for resterende indgange.
11.  Læg på

Kan alarmbesked gå direkte til alarmmodtageudstyr?

Ja. For at modtage alarmbesked som analogt opkald med DTMF-toner send SMS:
”1234 N1 +45xxxxxxxx *” (PIN-kode = fx 1234 modtager = fx nr. 1).
Alarmen sendes i såkaldt ”IBS tonefrekvens”.

Kan jeg bryde opkaldslisten ved alarm?

Ja. Ved opkald med talebesked kan personen, der modtager kaldet, kvittere med # (firkant) under talebeskeden. Derved sendes opkald ikke videre til efterfølgende nummer på telefonlisten.

Kan jeg få forskellig talebesked ved ”slutning” og ”brydning” på en indgang?

Ja. Opsæt først enheden til ”forskellig talebesked ved slutte og bryde” med SMS: ”1234 W2” (PIN-kode = fx 1234).
Ring derefter op til enheden, indtast PIN-kode. Efter 2 ”bip” tast #(0-7) for indgang 0 til 7. Efter 1 ”bip” indtal besked for brudt tilstand (max. 3 sek.) og efter næste ”bip” indtal besked for sluttet tilstand (max. 3 sek.). Læg på.

Kan jeg modtage talebeskeder på fastnet eller GSM mobiltelefon?

Ja. For at modtage analoge opkald med talebesked på fastnet el. GSM mobiltelefon, send SMS:  ”1234 N1 +45xxxxxxxx #” (PIN-kode = fx 1234 modtager = fx nr. 1).