FAQ-support liste:

Søgning på denne side udføres nemmest ved at trykke: Ctrl+F eller F3

Eksempler på anvendelse:

 

Styring af varmepumper (infrarød)

Styring af varme (relæudgang)

Alarm fra bevægelsesføler

Alarm fra grundvandspumpe

Alarm ved strømudfald

Alarm fra temperaturføler

Markvanding

Gyllealarm

 

 

Styring af varmepumper (infrarød)

1.      Jeg skal tilslutte en ny varmepumpe

2.      Min varmepumpe er ikke på listen.

3.      Enheden svarer korrekt, men varmepumpen reagerer ikke.

4.      Hvordan læser jeg temperaturen?

5.      Jeg vil opsætte en temperatursikring.

6.      Jeg har fået anden varmepumpe.

 

Styring af varme (relæudgang)

1.      Jeg skal tilslutte min radiator/gulvvarme til enheden.

2.      Jeg skal bare kunne tænde og slukke for varmen.

3.      Enheden skal styre varmen i to stillinger: FROSTFRI/KOMFORT

4.      Jeg får alarm hver gang enheden tænder og slukker for varmen.

 

Alarm fra bevægelsesføler

1.      Jeg skal tilslutte en bevægelsesføler.

2.      Jeg får ingen alarm ved bevægelse.

3.      Hvordan slår jeg alarmen fra?

4.      Hvordan tilslutter jeg et dørtastatur?

5.      Hvordan forsinker jeg alarmen så jeg kan nå at fra-/tilkoble enheden

 

Alarm fra grundvandspumpe

1.      Jeg skal tilslutte en grundvandsalarm.

2.      Jeg får ingen alarm ved høj vandstand.

3.      Hvordan ser jeg om vandstanden er høj/normal?

4.      Der er ingen strøm ved den brønd der skal overvåges.

 

Alarm ved strømudfald

1.      Jeg vil kun have alarm ved strømudfald.

2.      Alarmen kommer ikke når jeg afbryder strømmen.

3.      Alarmen kommer først efter en halv time.

4.      Jeg får kun besked når strømmen kommer tilbage.

 

Alarm fra temperaturføler

1.      Jeg vil have alarm ved én temperatur.

2.      Jeg vil have alarm ved både lav og høj temperatur.

3.      Jeg vil tilslutte en ekstern temperaturføler.

4.      Hvordan læser jeg temperaturen?

5.      Hvordan slår jeg alarmen til/fra?

 

Markvanding

1.      Jeg vil installere en simpel styring.

2.      Jeg skal styre både grundvandspumpe og markvander.

3.      Jeg vil have alarm når markvanderen stopper/returnerer.

4.      Ham der starter skal også være ham der får alarm.

 

Gyllealarm

1.      Jeg skal installere en ny gyllealarm.

2.      Jeg skal overvåge flere tanke.

3.      Der er ikke strøm ved tanken.

4.      Jeg får mange falske alarmer.

5.      Hvordan aflæser jeg niveauet?

6.      Hvordan afbryder jeg alarmen midlertidigt?

7.      Hvordan henter jeg loggen over gylleniveauet?

 

Styring af varmepumper (infrarød)

 

1.    Enheden indeholder koder til de fleste varmepumper. Se listen over varmepumper her. Send en sms med teksten: MI ’varmepumpenavn’ til enheden, f. eks: MI PANASONIC.

a)      Hvis enheden svarer: OK>> MI PANASONIC er standardkoderne aktiveret. Send sms: PR M for at se hvilke koder er aktiveret.

b)     Svarer enheden: ??>> MI ’varmepumpenavn’ er enheden ukendt og skal kodes manuelt

2.    Du skal optage de infrarøde koder manuelt fra varmepumpens fjernbetjening ved at følge denne vejledning

3.    Enheden kan ikke se varmepumpen. Hold evt. enheden så siden peger direkte op mod varmepumpen i en afstand a 1 m. og prøv igen. Hvis det virker så find en bedre placering af enheden eller monter en IR-svanehals.

4.    Send en sms med TEMP som tekst. Hvis ikke det virker send: V1 R (eller hvis analog 2 bruges: V2 R )

5.    Indret en alarmtemperatur ved fx 5 °C med start af varmepumpen således, sms: V1 A TEMPERATURALARM <H10> og V1 M 5 63
Enheden starter varmepumpen på 10 °C og sender en sms hvis mobilnummer (fx: 12345678) er indkodet (send sms: N1 12345678)

6.    Send sms: P! A  til enheden. Den sletter alle gamle oplysninger og du kan starte forfra med pkt 1. 

Styring af varme (relæudgang)

 

1.      Tilslut udgangsrelæet (Terminal: output + output) til et aflastningsrelæ (kontaktor) i styretavlen. Dette skal udføres af en autoriseret installatør.

2.      For at tænde send sms: S0 (S+nul) og for at slukke B0 (B+nul)

3.      Indkod funktionerne FROSTFRI og KOMFORT efter denne vejledning.

4.      Du har ikke indrettet alarmnumrene i zone 0 og styrekommandoerne i zone 7. Tjek installationsvejledningen omhyggeligt.

 

Alarm fra bevægelsesføler

1.      Tilslut 12V til bevægelsesføleren, evt. fra enhedens strømforsyning. Tilslut bevægelsesfølerens alarmkontakt til en alarmindgang, fx indg. 2. Opret et mobilnummer fx ’12345678’ på plads 1 med sms: N1 12345678 Opret en tekst på indgang 2 med sms, fx: A2 INDBRUD Undgå konstant alarmering ved indbrud med sms: DM Følg evt. denne vejledning.

2.      Der er ikke indkodet et alarmnummer. Indkod dit mobil nr. fx: ’12345678’ på plads nr. 1 med sms: N1 12345678
Enheden er frakoblet (rød diode er slukket). Send sms:
ON (rød diode blinker enkelt ca. hvert 3. sek.)
Enheden sender kun alarm hvis tekst er oprettet. Send sms:
CF Der sendes alarm fra alle indgange, også fra dem uden tekst.
Rød diode lyser konstant: Fejl på SIM-kort. Tjek SIM-kortet i en telefon og genstart enheden. Husk evt. batteri skal være frakoblet.

3.      Send sms: OF (alarmer frakobles og rød diode slukker).

4.      Brug indgang 0 som til-/frakoblingskontakt. Send sms: RN for en niveaukontakt eller RP for en pulskontakt. Tilslut kodetastaturet til enhedens indgang 0 og en GND-klemme.

5.      Forsink alarmen i 30 sek. med W0 (W+nul) på indgangen, fx: A2 W0 INDBRUD

Alarm fra grundvandspumpe

1.      Tilslut niveauflyderen til fx indgang 2 og en GND-klemme. Opret et mobilnummer fx ’12345678’ på plads 1 med sms: N1 12345678 Opret en tekst på indgang 2 med sms, fx: L2 ALARM HØJ VANDSTAND

2.      Der er ikke indkodet et alarmnummer. Indkod dit mobil nr. fx: ’12345678’ på plads nr. 1 med sms: N1 12345678
Enheden er frakoblet (rød diode er slukket). Send sms:
ON (rød diode blinker enkelt ca. hvert 3. sek.)
Enheden sender kun alarm hvis tekst er oprettet. Send sms:
CF Der sendes alarm fra alle indgange, også fra dem uden tekst.
Rød diode lyser konstant: Fejl på SIM-kort. Tjek SIM-kortet i en telefon og genstart enheden. Husk evt. batteri skal være frakoblet.

3.      Indkod tekst for både høj og normal vandstand med sms, fx:  L2 ALARM HØJ VANDSTAND og A2 NORMAL VANDSTAND Send sms: MR Enheden returnerer tilstanden på indgangen.

4.      Forsyn enheden med vores 18Ah LiIon-(Profort 007272) celle der forsyner enheden i mindst et år eller brug vor solcelle (Profort 300401)

 

Alarm ved strømudfald

1.      Køb en GSM-enhed med nødbatteri fx multiGuard IR (Profort 009210) eller Duplex 100 (Profort 009215) og et 3,6V LiIon batteri (Profort 009010)

2.      a. Nødbatteri er ikke monteret 
b. Der er ikke indkodet et alarmnummer. Opret et mobilnummer fx ’12345678’ på plads 1 med sms:
N1 12345678
c. Enheden er frakoblet (rød diode er slukket) eller strømalarm er frakoblet. Send sms:
ON (tilkobling) og JS (alarm straks) eller JM (alarm 30 min.)

3.      Enheden er som standard kodet til at sende alarm ved strømsvigt efter 30 min. Send sms JS hvis alarmen skal sendes straks.

4.      Batteriet har mistet sin kapacitet og bør udskiftes.

Alarm fra temperaturføler

1.      Send sms: V1 M 5 63 enheden sender alarm når temperaturen passerer 5 °C. ’V1’ er analog 1 (normalt den interne føler) og ’V2’ den eksterne.

2.      Send sms: V1 M 5 30 enheden sender alarm når temperaturen passerer 5 °C og 30 °C (normalt den interne føler)

3.      Tilslut Proforts PTC til den analoge indgang (fx nr. 2) og GND-klemmen. Sæt DIP-switch 4 = ON. Sæt skalaen med sms: V2 S -132 63 Bruges en PT100 føler sættes DIP-switch 3 = ON. Sæt skalaen med sms: V2 S -309 115

4.      Læs temperaturen med sms: TEMP (små væghængte modeller, intern temp.), V1 R (analog 1) eller V2 R (analog 2)

5.      Frakobling af alarm med sms: OF Tilkobling: ON

Markvanding

1.      Afbryd STOP-kredsen og før ledningerne gennem udgang 0. Træk udgang 0 konstant med sms S0 (S+nul). Parallelforbind START-knappen til udgang 1. Start markvander med kommando S1 P (sluttepuls på udg.1 i 10 sek.) Stop markvander med kommando: B0 P (brydepuls på udg. 0 i 10 sek.) Se evt. denne vejledning

2.      Læs denne vejledning

3.      Forbind markvanderens stopalarm eller en pressostat fx til indgang 1 og en GND-klemme. Indkod tekst med sms: L1 VANDER STOPPET og A2 VANDER STARTET Opret et mobilnummer til alarm fx ’12345678’ på plads 1 med sms: N1 12345678

4.      Alarm til den der har startet vanderen, send sms: K1 = som sms, K2 = som talekald, K3 = som sms og talekald, K0 = ingen alarm til seneste kontakt.

Gyllealarm

1.      En eller to gylletankanlæg kan tilsluttes en Profort multiGuard Ligtht eller Duplex 948 GSM enhed. Kontroludstyret installeres på den ene tanks ydervæg og der trækkes et passense kabel herfra til tank to.

2.      Ved store tankanlæg med op til 4 stk gylletanke skal i stedet anvendes multiGuard Basic eller Duplex 988 med 4 analoge indgange

3.      Såfremt tankanlægget er placeret uden for 230 VAC rækkevidde, kan gylle overvågningssystemet enten forsynes med en større blyakkumulator som periodisk oplades efter behov eller der installeres solcelleopladet akkumulator op til 7,5Ah kapacitet.

4.      Der er især to utilsigtede forhold som kan give falske alarmer:
1) Tankanlæg som indeholder ko-gylle har en tilbøjelighed til at tilstoppe føringsrøret i den nedre del. Herved skabes utilsigtede trykændringer ved transducer hovedet, som af alarmudstyret opfattes som en fejl situation ved udslip. Løsningen på problemet er enten at øge "S/F" faktoren til en højere negativ værdi eller hæve transducer fri af bundsedimentet j.f. afsnit 6. "Specielt for ko-gyllealarmer"

2) Gyllealarmer med solcelleanlæg kan i perioder med ringe sol ikke i tilstrækkelig grad oplade akkumulatoren. Den utilstrækkelige opladning kan give mange fejlslagne opkaldsforsøg. Fænomenet optræder især i efterårs- og forårsmånederne og løsningen er at udveksle 7,5Ah akku med en frisk opladet pr 10-14 dag

5.      Niveauet i en tank forespørges ved at sende en SMS til enheden ved "1234 V1 R". Der returneres med tankniveau i tank tilsluttet analog indgang 1 i cm. Se også afsnit 2. "Betjening" i vejledning   http://profort.com/wordpress/wp-content/uploads/Vejledning_gyllealarm1.pdf

6.      Alarmen afbrydes midlertidig ved at sende en SMS til enheden ved "1234 STOP ALARM". GSM alarm anlæget genindkobler automatisk efter 5 minutter (eller længere hvis programmeret)

7.      Dataloggen hentes direkte til PC-programmet ’Basic’ ved RS232 kabelforbindelse eller over internettet (GPRS). Se i øvrigt afsnit 12.2 Datalog i Manual til GSM/LAN-enheder fra Profort a/s: http://profort.com/wordpress/wp-content/uploads/Manual-generisk-GSMenheder-DK1.pdf  Datalog kan eksporteres til *.CSV filer og efterfølgende bearbejdes til analyse eller dokumentation til anden part.